BALANS 31-12-2023 31-12-2022
€ x 1.000 € x 1.000
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 559 973
Inventaris en inrichting 477 555
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.505 1.785
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar 8.274 8.404
11.815 11.717
Financiële vaste activa
Deelnemingen 519 517
Beleggingen 14.691 13.449
15.210 13.996
Vlottende activa
Onderhanden werken en gereed product media aanbod 27.211 33.776
Vorderingen en overlopende activa
Handelsdebiteuren 2.259 3.749
Belastingen en premies sociale verzekeringen 193 185
Overige vorderingen 1.745 1.634
Overlopende activa 1.845 1.867
6.042 7.435
Liquide middelen 22.003 25.259
TOTAAL 82.281 92.153
PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve 32.397 32.397
Reserve voor media-aanbod 4.508 5.492
Reserve Koersverschillen Beleggingen 829 -
37.734 37.889
Voorzieningen
Personeelsaanspraken 1.372 1.131
Overige voorzieningen 408 398
1.780 1.529
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Overgedragen reserve media-aanbod - 10
Leveranciers 11.827 14.133
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.061 2.020
Pensioenpremie 4 2
Overige schulden 18.641 25.489
Overlopende passiva 10.234 11.081
42.767 52.735
TOTAAL 82.281 92.153