Risicomanagement

Maatschappelijk relevant risicomanagement, al meer dan 100 jaar aan kansen en risico’s.

AVROTROS is ‘de omroep voor ons’. Dat is niet zomaar een slogan; de omroep ziet het beschermen en informeren van de burger als een belangrijk ingrediënt in de programmering. Want ieder mens verdient het om gehoord te worden, net zoals ieder mens goed en objectief geïnformeerd dient te worden over de wereld waarin we met z’n allen leven. Het publiek heeft een bewezen behoefte aan betrouwbaarheid en onafhankelijkheid, en als algemene omroep voorziet AVROTROS daarin. De berichtgeving is nooit gekleurd en vanuit zijn neutrale rol is de omroep bij uitstek in staat opinie- en debatprogramma’s te brengen. AVROTROS staat voor een samenleving waarin iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen. Waarin we rekening houden met elkaar en ‘respect’ in hoofdletters geschreven staat. Onze maatschappelijke programmering onderstreept dat. Wij staan al meer dan 100 jaar met beide benen in de maatschappij en hebben de lenigheid om ons aan te passen, ook gemeten naar tijdsgewricht. Meegaan met de tijd en intrinsiek begrijpen dat risico’s zich ook ontwikkelen en door de tijd heen bezien kunnen veranderen.

In 2023 en in de komende jaren doen zich verschillende ontwikkelingen in de maatschappij en bij het publiek voor, die gevolgen kunnen hebben voor AVROTROS als algemene omroeporganisatie, zoals:

  • De toenemende polarisatie in de maatschappij;
  • Het dalende vertrouwen in publieke instituties;
  • De toenemende invloed van techbedrijven en concentratie mediabedrijven;
  • Het toenemende belang van (generatie)diversiteit en inclusie.

Het risicomanagement binnen AVROTROS draagt er zorg voor dat de risico’s als gevolg van deze ontwikkelingen worden beheerd en beheerst. Gezien het belang hiervan heeft AVROTROS in 2023 het risicomanagement binnen AVROTROS verder versterkt. De ontwikkeling van de maatschappij, hoe de maatschappij kijkt naar maatschappelijke instituties en de technologische ontwikkelingen. Al deze ontwikkelingen hadden de aandacht van de directie en zijn hierdoor dan ook opgenomen in de beheerste- en integere bedrijfsvoering van AVROTROS. De impact van de ontwikkelingen hebben geen effect gehad op het risicoprofiel van AVROTROS.

Binnen AVROTROS zijn drie risicomanagementcycli vastgelegd waarmee verschillende risico’s worden geïdentificeerd, beheerst en gemonitord te weten: de strategische risicomanagementcyclus, operationele en thematische risicomanagementcyclus. De cycli maken onderdeel uit van de reguliere planning & control-cyclus van AVROTROS onder regie van het hoofd financiën. Het écht doorleven van de grootste risico’s en onzekerheden is essentieel en maakt integraal deel uit van onze cultuur. Dit vanuit de Raad van Toezicht, Directie, afdelingshoofden, projecten, programma’s en alle medewerkers. Wij hebben behalve op een aantal hard controls ook de focus op soft controls: de menskant van risicomanagement is essentieel en heeft de aandacht bij AVROTROS. Jaarlijks vindt, in afstemming met de Raad van Toezicht, een scan plaats van de belangrijkste strategische risico’s. Er is onder meer een benchmark vastgesteld met andere publieke omroepen en daarbij is gekeken naar specifieke en generieke risico’s.

Daarbij zijn ook zaken als AI-risico’s, Cybersecurity en arbeidsmarkt risico’s en key person risico’s uitvoerig besproken, evenals de daarbij behorende beheersmaatregelen.

Uiteindelijk heeft dit proces geleid tot onderstaande, voornaamste risico’s voor AVROTROS.