Compliance

De directie realiseert zich dat AVROTROS een bijzondere verantwoordelijkheid heeft omdat de omroep publiek geld ontvangt om zijn taken uit te oefenen. Integriteit, (journalistieke) betrouwbaarheid en doelmatigheid zijn dan ook uitgangspunten van het beleid van AVROTROS. Een belangrijk onderdeel daarvan is het voorkomen van belangenverstrengeling. Dit gebeurt door te focussen op een open organisatiecultuur waarin wordt gesproken over normen en waarden. Specifiek voor leidinggevenden geldt dat er aandacht is voor voorbeeldgedrag. Voor alle medewerkers geldt dat jaarlijks tweemaal wordt gevraagd een complianceverklaring in te vullen waaruit blijkt dat geen sprake is van belangenverstrengeling. Daarnaast is de klokkenluidersregeling van kracht conform de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021.

Naleving van de wet- en regelgeving behoort tot de primaire taken van AVROTROS. Er is een focus op compliance bij de Mediawet, Aanbestedingswet, Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet normering topinkomens, en regels ter zake van integriteit en governance vanuit de NPO en het Commissariaat voor de Media. De uitgangspunten van de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 zijn onderdeel van de governancebepalingen binnen AVROTROS. Op een aantal punten zijn deze geactualiseerd en in 2022 waar noodzakelijk uitgewerkt, o.a. in de Mediagedragscode van AVROTROS.

Er is continu aandacht voor de verbetering van de interne organisatie. Bedrijfsprocessen die deugdelijk zijn ingericht en zorgvuldig worden beheerst leveren een belangrijke bijdrage aan een gedegen administratieve organisatie en verkleinen het risico dat publiek geld wordt besteed aan doeleinden waar het niet voor is bestemd. Zo wordt in de administratie een zorgvuldig onderscheid gemaakt tussen hoofd- en neventaken om publieke en private geldstromen te kunnen verantwoorden. Beheersmaatregelen zijn effectief ontworpen en aandachtspunten worden opgevolgd. Dit is onderdeel van het Risicomanagementbeleid.

De financiële verslaglegging is opgesteld rekening houdend met BW2 titel 9; De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (hierna RJ); De Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen en de NPO (hierna: Handboek); Mediawet 2008, Mediabesluit 2008 en Mediaregeling.