Exploitatierekening

EXPLOITATIEREKENING 2023 2022
€ x 1.000 € x 1.000
Baten
Vergoedingen OCW 123.316 110.670
Omroepbrede Middelen 4.938 6.643
Inzet overgedragen reserve media-aanbod 10 3.522
Subtotaal baten media-aanbod 128.264 120.835
Programma-gebonden eigen bijdrage 1.941 1.819
Opbrengst programmabladen 22.209 23.434
Opbrengst overige nevenactiviteiten 3.165 2.573
Opbrengst verenigingsactiviteiten 2.181 2.356
Barteringbaten 80 158
Som der bedrijfsopbrengsten 157.840 151.175
Lasten
Lasten personeel in loondienst -36.289 -32.757
Lasten personeel niet in loondienst -7.969 -8.986
Facilitaire lasten productie -27.652 -24.474
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa -1.699 -1.537
Rechten -2.394 -2.371
Lasten buitenproducenten -64.035 -64.098
Barteringlasten -80 -158
Overige lasten -18.920 -16.404
Som der bedrijfslasten -159.038 -150.785
Bedrijfsresultaat -1.198 390
Financieel resultaat 222 -391
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -976 -1
Vennootschapsbelasting -8 -7
Over te dragen reserve voor media-aanbod - -
Exploitatieresultaat na overdracht en belastingen -984 -8
FTE gemiddeld 384 364
FTE ultimo 394 367