Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Statutaire Directie en op de algemene gang van zaken in de vereniging en het omroepbedrijf dat onderdeel uitmaakt van de vereniging. De Raad oefent geen invloed uit op de inhoud van de programmering, maar bewaakt wel de kleur van de omroep en staat de Statutaire Directie gevraagd en ongevraagd bij met raad en advies. Bij de vervulling van zijn taken kijkt de Raad naar het belang van de vereniging AVROTROS, rekening houdend met het gemeenschappelijk belang van het bestel van publieke media-instellingen.

Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever van de statutaire directieleden en in die rol verantwoordelijk voor het benoemen, beoordelen, ontslaan, schorsen en het vaststellen van de beloning van de statutaire directieleden.

De Raad van Toezicht legt externe verantwoording over zijn handelen af door middel van een jaarverslag. In dit jaarverslag wordt bericht over de aandachtspunten van de Raad van Toezicht in het verslagjaar en op welke wijze inhoud is gegeven aan het toezicht op de bedrijfsvoering en de strategie.

Leden van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond tot eind 2023 uit Esther Kwaks (voorzitter), Frits Huffnagel (vicevoorzitter), Hester Bais, Guido van Nispen en Clayde Menso. De nevenfuncties van de leden van de Raad zijn openbaar en te vinden op de website van AVROTROS. Toezichthouder Hester Bais is in 2017 voorgedragen door de Ondernemingsraad; zij is ook voor hen de vaste contactpersoon.

De leden van de Raad van Toezicht hebben ieder hun eigen expertise op het gebied van bestuur, politiek, overheid, financiën, juridische onderwerpen, personeelszaken en organisatieontwikkeling. Met al deze kennis en ervaring staan zij de Directie gevraagd en ongevraagd met advies en raad terzijde. De Raad van Toezicht kent onderstaand rooster van aftreden.